Algemene Voorwaarden

Art. 1 Begripsomschrijving
LéVos vof is een bedrijf dat zich bezighoudt op een milieuvriendelijke manier van het reinigen, van de binnenzijde, van vuilcontainers die bestemd zijn voor huisvuil, bedrijfs- en GFT-afval.
Relatie(s)
Is een particulier (consument) of een professionele partij (niet-zijnde consument of particulier) die een abonnement of een overeenkomst afsluit met LéVos vof door middel van een machtigingskaart voor automatische afschrijving of contante betaling door middel van een factuur met daarop de vermelding van het reinigingstarief. Dit tarief is afhankelijk van de reinigingsfrequentie.

Art. 2 Werkprogramma
Relatie ontvangt schriftelijk per post of per email een bevestiging van de afgesproken reinigingsfrequentie.
De reinigingsfrequentie is afhankelijk van de dag en de wijk waarin de container wordt geledigd en de afspraak die met de relatie is overeengekomen, rekening houdend met de vakantieperiode.
Art. 3 Object
De reinigingsbeurt houdt in, het reinigen van de binnenzijde van de container, mits er met de relatie anders is overeengekomen. Voor buitenzijde zullen er extra kosten doorberekend worden.
Art 4 Offerte/aanmelding
Alle offertes/aanmeldingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is gemeld.
Art. 5 Bevestiging
Uitsluitend de voorwaarden en condities, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma zijn bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.
Iedere correcte ingevulde machtigingskaart voor het abonnement ontvangt een bevestiging met daarin de eerste reinigingsdatum en de reinigingsweek.

Art. 6 Uitvoering
De werkzaamheden zullen in overeenstemming met het overeengekomen werkprogramma worden uitgevoerd.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst en/of het abonnement blijkt, dat kleine afwijkingen, noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan LéVos vof dit naar eigen inzicht wijzigen. Dat is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een gelijke kwaliteit garanderen. Mochten na de reiniging nog kleine materialen, kattegrit of vet aan de container die overigens verder schoon is, kleven dan is LéVos vof hiervoor niet aan te spreken en is dit geen reden voor contractbeëindiging, of wanbetaling.
Indien LéVos vof tijdens de uitvoering van de overeenkomst/abonnement constateert dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen noodzakelijke zijn wegens verandering van omstandigheden niet te wijten aan LéVos vof. Indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen de beide partijen. Met dien verstande dat wanneer het een overeenkomst betreft met een consument dit slechts kan na drie maanden na ingang van de overeenkomst.
Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken de werkzaamheden op een andere dag te laten vallen naar het oordeel van de relatie, danwel LéVos vof, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.
LéVos vof behoudt zich het recht om op de erkende feestdagen niet te reinigen. De gemiste reiniging(en) komen te vervallen. Ook bij staking van vuilophalers, vervallen reinigingen. Gemiste reinigingen, te wijten aan de klant, komen te vervallen.
Art. 7 Looptijd abonnement/overeenkomst
7a. Particulier (consument)
Het abonnement wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Men kan op ieder gewenst moment het abonnement opzeggen, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Opzegging dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.

7b. Professionele partij
1. Onder een professionele partij (niet-zijnde consument of particulier) wordt verstaan iedere partij die in uitoefening van een beroep of bedrijf deze algemene voorwaarden hanteert.
2. De overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor een jaar zal steeds met een jaar verlengd worden, tenzij anders is overeengekomen. Na datum inwerkingtreding kan de overeenkomst tussentijds worden beëindigd met een inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Art. 8 Prijs
De prijs is gebaseerd op jaarbasis, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Eventuele noodzakelijke prijsaanpassing zal minimaal 1 maand vooraf aan de relatie(s) worden bekend gemaakt waarbij geduurde deze periode de relatie(s) de mogelijkheid hebben de abonnement/overeenkomst schriftelijk te beëindigen.
Alle kosten van de voor de uitvoering van het abonnement/lidmaatschap benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn in de prijs inbegrepen.

Art. 9 Betaling
De facturering zal in beginsel aan het einde van de kalendermaand plaatsvinden.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Indien betaling na deze termijn geschiedt, zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
Alle kosten, vallende op een eventuele gerechtelijke of buitenrechtelijke invordering, zijn voor rekening van de relatie.
Automatische afschrijving (incasso), gemachtigd door de relatie door middel van machtigingskaart, zal plaatsvinden bij vooruitbetaling in 4 driemaandelijkse termijnen te weten: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Art. 10 Storno
Bij het niet te kunnen verwerken van de automatische afschrijving bij een relatie als gevolg van geen juiste rekeningnummer of iets dergelijks, dan zal LéVos vof de relatie daar schriftelijk van op de hoogte stellen en extra administratiekosten in rekening kunnen brengen.
Art. 11 Wijzigen gegevens
Te allen tijde moet de relatie wijzigingen van zowel adres of rekeningnummer schriftelijk aan LéVos vof doorgeven.
Art. 12 Vakantie
LéVos vof zal vier weken per jaar gesloten zijn.
Rekeninghoudend met tweemaal een even week en tweemaal met een oneven week per jaar. Bekendmaking zal elektronisch geschieden. Dit zal bekend gemaakt worden op de website.

Art. 13 Overmacht
a. In geval van overmacht wanneer de werkzaamheden, tot ten hoogste drie maanden, niet uitgevoerd kunnen worden, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode of restitutie van het reeds betaalde abonnementsgeld.
b. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden, verplicht LéVos zich tot aanpassing van de totaalprijs over de komende overmachtsperiode (te weten de periode na drie maanden van overmacht), zulks zal schriftelijk in overeenstemming met de klant geschieden.
c. Als overmacht wordt beschouwd:
– Extreme weersomstandigheden als vorst, sneeuw of weeralarm;
– Ziekte;
– Andere omstandigheden die buiten het risico van LéVos vallen waardoor redelijkerwijs geen reinigingsbeurt kan worden uitgevoerd.
d. Wanneer door het KNMI een weeralarm wordt afgegeven, zullen wij onze medewerkers terugroepen in verband met verkeersveiligheid. De reinigingsbeurt komt dan te vervallen en geldt geen vermindering van het totaalbedrag of restitutie reeds betaalde abonnementsgelden.
Art.14 Plichten van de klant
a. Klant is verplicht een bericht van verhuizing tijdig te melden. Bij niet-tijdige melding van de verhuizing en daardoor één of meerdere reinigingsbeurten gemist worden, vervallen deze reinigingsbeurt en komen niet voor vergoeding in aanmerking.
b. Uw container dient bij reiniging tot 19.00 uur aan de straat te staan.
c. Uw container dient goed leeg te zijn, anders gaat LéVos  niet over tot de reiniging hiervan. Hiervoor is LéVos niet aansprakelijk.
d. Het is niet toegestaan vet en/of bakolie evenals uitwerpselen van huisdieren los in uw container te gooien. Wanneer een medewerker LéVos dit constateert zal er niet over worden gegaan tot reiniging van de betreffende container in verband met geldende milieueisen en regels van hygiëne. De reinigingsbeurt komt dan te vervallen en komt niet in aanmerking voor restitutie van het reeds betaalde abonnementsgeld of vermindering van het totaalbedrag.
Art. 15 Geschillen
Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen bij sluiting ter berechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, behoudens hogere voorziening.